org.apache.oodt.pcs.metadata
Interfaces 
PCSConfigMetadata
PCSMetadata